Forskning

Vi utför uppdragsforskning både nationellt och internationellt. Här kan du läsa forskningsstudier som är publicerade för allmänheten.

Flera av våra medarbetare har disputerat inom MTO-relaterade områden som psykologi, organisation, ledarskap, säkerhetskultur, arbetsmiljö, säkerhetsledning och maskinteknik.

En stor drivkraft för oss är att fortsätta bidra till forskning som utvecklar säkrare verksamheter.

Säkerhetsledarskap

Strukturer och ledarskap för organisatorisk funktionalitet som främjar säkerheten genom ett kärnkraftverks olika faser och övergångarna däremellan (2022)

Kärnkraftsindustrin står inför en rad utmaningar framöver, exempelvis avseende åldrande reaktorer, generationsskifte i personalstyrkan, bristande kompetensåterväxt, politiska beslut och konkurrens från andra energislag. Resultaten ger ökad insikt i aktuella utmaningar hos de svenska kärnkraftverken i samband med förändringar av verksamheten. Genom att använda den kunskap som genererats i samband med studien kan kärnkraftverken få bättre förutsättningar att möta kommande utmaningar till följd av ändrade förutsättningar.

Ladda hem rapport

Organisation och Ledarskap

Framtidens ledarskap inom sjöfarten. Trafikverket (2021)

Sjöfartssektorn utgör en central roll för transportkedjor internationellt och i Sverige. Samtidigt står branschen inför flera utmaningar kopplat till brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord på fartyg samt sektorns förmåga att bibehålla kompetent personal där sjöfartens utmaningar bland annat har kopplats till ledarskapet i branschen. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka hur ett framtida ledarskap som främjar en god arbetsmiljö och säkerhetskultur bör se ut inom sjöfartsindustrin.

Ladda hem rapport

Verksamhetsutveckling

Kartläggning och utvärdering av den digitala arbetsmiljön för KTHs personal vid distansarbete (2021)

De senaste årets ökade arbete på distans har inneburit både möjligheter och utmaningar. Med resultatet från undersökningen har KTH erhållit kunskap om hur de kan arbeta för att skapa en hållbar situation vid arbete på distans samt vilka potentiella förändringar som krävs för att skapa ett modernt och hållbart arbetssätt som främjar en god arbetsmiljö̈ och trivsel.

Ladda hem rapport

säkerhetsledning

Säkerhetsstyrningssystem inom bussbranschen (2019)

Idag finns det inom flera delar av transportsektorn krav på säkerhetsstyrningssystem. Exempel på sådana branscher är järnvägs-, sjöfarts- och flygbranschen. I vägtransportbranschen finns dock idag inte något krav på någon form av säkerhetsstyrningssystem. I samband med den allvarliga bussolyckan i Sveg 2017 rekommenderade Statens haverikommission att förutsättningarna bör utredas gällande att införa krav på säkerhetsstyrningssystem (SHK, 2018). Detta forskningsprojekt syftar till att utreda vilka förutsättningar det finns för att införa ett säkerhetsstyrningssystem inom bussbranschen och vilka säkerhetshöjande effekter det skulle kunna leda till.

Ladda hem rapport

SÄKERHETSLEDNING

Organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen. SSM (2019)

Kärnkraftsindustrin befinner sig i en ekonomiskt pressad situation som förutsätter god förmåga att kunna ställa om och anpassa sig till nya förutsättningar och krav. Strålsäkerhetsmyndigheten har via den här studien erhållit en bättre grund samt en ökad kunskap om vad detta kan innebära för tillståndshavarna vilket ger Strålsäkerhetsmyndigheten bättre förutsättningar att bedriva en vederhäftig tillsyn inom området.

Ladda hem rapport

SÄKERHETSLEDNING

Åt samma håll – Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Vårdanalys (2019)

Arbetet har resulterat i ett antal förslag på insatser för att kunna möta morgondagens utmaningar inom hälso- och sjukvården och rapporten har nu överlämnats till Regeringen. Förslagen utgår bland annat från att chefer och ledare behöver ökad kompetens inom områden såsom systemförståelse, förändringsledning och personcentrering.

Ladda hem rapport

Säkerhetsledning

Stabilitet och flexibilitet i ledningssystem. SSM (2017)

Syftet med forskningsprojektet var att fördjupa kunskapen inom området vad gäller att i ett ledningssystem hantera balansen mellan stabilitet och flexibilitet samt förmågan att hantera oväntade situationer.

Ladda hem rapport

Olycksutredning

Följer transportmyndigheterna Haverikommissionens rekommendationer? Trafikanalys (2014)

I denna studie analyseras rekommendationerna från Statens haverikommission och transportmyndigheternas hantering av dessa.

Ladda hem rapport

Säkerhetsledning

Konsekvenser av instruktioners utformning och användning. SSM (2017)

Syftet med forskningsprojektet var att urskilja och kartlägga vilken påverkan en hög grad av instruktionsstyrning kan ha på kunskapsnivåer, beskriva hur en eventuell kunskapsurlakning skulle kunna motverkas samt att beskriva sätt/metoder för att hitta rätt nivåer av instruktionsstyrning.

Ladda hem rapport

Säkerhetskultur och säkerhetsledning

Förutsättningar för att upprätthålla och utveckla en välfungerande verksamhet kring erfarenhetsåterföring. SSM (2014)

Forskningsstudie som genomfördes på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten som behandlade de svenska kärnkraftverkens förutsättningar för lärande och erfarenhetsåterföring.

Ladda hem rapport

Riskanalys

Study on the Assessment and the Acceptance of Risks Related to Human Interactions within the European Railways. ERA (2013)

Syftet med uppdraget var att assistera den Europeiska Järnvägsbyråns arbete för att utveckla gemensamma europeiska kriterier för vad som ska anses som acceptabla risknivåer. I fokus för studien var att kartlägga hur ett antal aktörer inom den Europeiska järnvägsindustrin bedömer och analyserar risker relaterade till mänskliga handlingar.

Ladda hem rapport

Säkerhetsledning

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg – Kommunikation och samverkan mellan inblandade aktörer. Trafikverket (2012).

Syftet med forskningsprojektet var att kartlägga och tydliggöra de viktigaste faktorerna och kommunikationsvägarna för att kunna etablera ett effektivt beslutsfattande och en välfungerande samverkan mellan olika aktörer i samband med evakuering från tåg.

Ladda hem rapport

Säkerhetsledning

Förutsättningar att dra lärdom av inträffade händelser inom sjukvård. SSM (2012).

Forskningsuppdrag med syfte att kartlägga ett antal strålrelaterade sjukvårdsverksamheters system och processer för avvikelsehantering och utredning av händelser, med avsikt att analysera deras förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig utredningsverksamhet.

Ladda hem rapport

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Mental arbetsbelastning – En fallstudie från projektorganisationen på ett svenskt kärnkraftverk. SSM (2012).

Forskningsprojektet med syfte att identifiera och analysera vilka faktorer och förhållanden som påverkar den mentala arbetsbelastningen vid de svenska kärnkraftverken, samt att analysera hur den mentala arbetsbelastningen påverkar kvaliteten och säkerheten i det dagliga arbetet.

Ladda hem rapport

Riskanalys

Riskanalyser inom extern strålbehandling. SSM (2011).

Forskningsuppdrag med syfte att kartlägga processen för extern strålbehandling samt att identifiera, testa och analysera en lämplig metod för att genomföra riskanalys av extern strålbehandling.

Ladda hem rapport

Användarperspektiv och ergonomi

Gröna tåget. Erfarenheter från ett tågprojekt. Banverket (2010).

Gröna tåget är ett forskningsprojekt som fokuserade på frågor om förarens informations- och arbetsmiljö samt samspelet människa-teknik-organisation (MTO) i nya höghastighetståg. Syftet var att ge ökad kunskap och verktyg för att ge stöd i utformning och utvärdering av förarmiljöer för att skapa en säker och effektiv tågtrafik.

Ladda hem rapport

Säkerhetsledning

Organisera för brandsäkerhet. Brandforsk (2008).

Syftet med projektet var att studera framgångsfaktorer för brandsäkerhetsarbete samt hur dessa kan mätas och följas upp, men även att på ett praktiskt plan hitta verktyg och arbetssätt för att driva utvecklingen av brandsäkerheten i en organisation.

Ladda hem rapport

Användarperspektiv och ergonomi

Gröna tåget. Dagens och morgondagens stödsystem i tågförarmiljöer. Banverket (2009).

Gröna tåget är ett forskningsprojekt som fokuserade på frågor om förarens informations- och arbetsmiljö samt samspelet människa-teknik-organisation (MTO) i nya höghastighetståg. Syftet var att ge ökad kunskap och verktyg för att ge stöd i utformning och utvärdering av förarmiljöer för att skapa en säker och effektiv tågtrafik.

Ladda hem rapport

Användarperspektiv och ergonomi

Kontrollrumsförändringar vid svenska kärnkraftverk. SKI (2005).

Syftet med detta uppdrag var att göra en översiktlig genomgång av de förändringar som genomförts vid de svenska kärnkraftverken samt att beskriva hur MTO- och MMIfrågor hanterats i förändringsarbetet.

Ladda hem rapport

Säkerhetsledning

Underhållsstrategier och säkerhet på en avreglerad elmarknad. SKI (2004).

I detta forskningsprojekt gjordes tre fallstudier vid de svenska kraftföretagen samt en jämförande studie av spårbunden trafik med längre erfarenhet av en avreglerad och konkurrensutsatt marknad.

Ladda hem rapport

Användarperspektiv och ergonomi

TRAIN - Trafiksäkerhet- och informationsmiljö för lokförare. Banverket (2000-2001).

MTO Säkerhet genomförde som projektledare och forskare på uppdrag av Banverket (numera Trafikverket) ett omfattande forskningsprojekt om lokförarens informations- och arbetsmiljö.

Ladda hem rapport