Kunduppdrag

Vi hjälper våra kunder att utveckla och tillämpa tekniska och organisatoriska lösningar för att skapa miljöer som är anpassade till människor.

Här kan du läsa om ett urval av alla de uppdrag vi genomfört under åren. Våra kunder är allt från mindre privata företag till statliga myndigheter. Alla uppdrag har sina unika utmaningar och vi utgår alltid från kundens specifika behov och förutsättningar.

Utredning av säkerhetskulturen inom LFV

I Sverige har marknaden för flygtrafikledningstjänster sedan ett antal år delvis avreglerats. Det innebär att det finns möjligheter för fler aktörer att vara med och konkurrera om uppdrag och kontrakt. Luftfartsverket har ansvar för bland annat d...

Ledningssystem för strålsäkerhet på Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset har en väl utvecklad strålsäkerhetsorganisation och ett ledningssystem för strålsäkerhet. Verksamheten står dock inför stora utmaningar i form av ny nationell strålskyddslag och förändringar i strålsäkerhetsmyndig...

SHK Dödsfall vid Karolinska

Patientsäkerheten inom svensk hälso- och sjukvård har mer och mer kommit i fokus under senare år och behovet av att säkra vården är ett viktigt och angeläget område. Siffror från Socialstyrelsen har visat att antalet våldsskador och dödsfall som...

Utvärdering av tågförares informationsmiljö på Arlanda Express

Teknikutvecklingen går ständigt framåt, vilket påverkar alla verksamheter och företag. Ett exempel på detta är införandet av nya informationssystem i förarhytterna på A-trains snabbtåg som trafikerar sträckan mellan Stockholm C och Arlanda flygpl...

Utvärdering av arbetstiden på UDs jourverksamhet

Utrikesdepartementets (UD) jourverksamhet har till uppgift att ta hand om ärenden som uppkommer utanför utlandsmyndigheternas kontorstid, och är därmed bemannad dygnet runt. De ärenden som handläggs av UD-jouren är oftast av brådskande karaktär o...

Utveckling av metod för att kartlägga säkerhetskultur

Prevent arbetar för att underlätta för företag och organisationer att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert...

Analys av arbetsrutiner i samband med införandet av Citybanans plattformsväggar

Införandet av plattformsväggar på Citybanans nya stationer City och Odenplan innebär förbättringar när det gäller både säkerhet och komfort för väntande trafikanter på plattformen. Plattformsväggarna innebär också att tågpersonalens arbetssätt oc...

Händelseutredning inom kärnkraftsindustrin

Vid sidan av olycks- och haveriutredningar fyller också utredningar av incidenter och händelser en viktig funktion i säkerhetsarbetet. Det kan handla om händelser som skett men där inga allvarliga skador har uppkommit, varken på personal eller ma...

Påverkan på fjärrtågklarerarnas arbetsbelastning vid minskad bemanning

En fråga som alltid är aktuell för olika verksamheter är hur resursbehovet ska fördelas och optimeras på bästa möjliga sätt. Trafikverket planerade vid en tidpunkt att dimensionera sina resurser för fjärrtågklarerare baserat på en framtagen beman...

Stöd i utveckling av BioLaminas systematiska arbetsmiljöarbete

BioLamina är ett svenskt bioteknikföretag som betjänar kunder inom forskning, bioteknik och läkemedel globalt. BioLamina producerar och utvecklar premium lamininer, vilket är proteiner som till exempel används i stamcellsforskning och cellterapiu...

Ett urval av våra kunder

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo