Om oss

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för en säker och effektiv verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv på samspelet mellan människa, teknik och organisation.

Med fokus på samspelet Människa, Teknik och Organisation

Vi hjälper våra kunder att skapa de bästa förutsättningarna för en säker och effektiv verksamhet genom att utforma och organisera processer, rutiner, arbetsmiljö, tekniska system och verktyg, kultur och ledningssystem. Detta gör vi utifrån ett helhetsperspektiv på samspelet mellan människa, teknik och organisation.

Ett proaktivt säkerhetsarbete kan avgöra 

Ett proaktivt säkerhetsarbete och MTO-fokus kan vara en avgörande förutsättning för effektiv och högkvalitativ produktion. Bristande säkerhets- och MTO-fokus kan däremot leda till instruktionsutformning som inte är användarvänlig, otillfredsställande utbildning, bristfälliga tekniska och organisatoriska lösningar, uppgifter som faller mellan stolarna på grund av otydlig ansvarsfördelning, kostsamma åtgärder för att korrigera brister i efterhand, ineffektiva och riskabla lösningar i arbetet och i värsta fall att en olycka inträffar och svårigheter att erhålla myndighetsgodkännande för att bedriva verksamheten.

Så jobbar vi

Vi har en bred spetskompetens inom MTO-området och erfarenhet från en rad olika säkerhetskritiska branscher. Vi utgår alltid från kundens specifika behov och förutsättningar samt använder vetenskapligt förankrade metoder och arbetssätt.

Erfarenhet från flera domäner

Vi  utgår från ett systemperspektiv för att skapa säkra och effektiva organisationer inom en mängd olika domäner. Vi arbetar med kvalificerade utrednings- och konsultuppdrag åt uppdragsgivare inom områden som bland annat kärnkraft, flyg, järnväg, spårtrafik, vägtrafik, sjöfart, brand- och utrymning och sjukvård.

Se vår film om MTO-perspektivet

Evidensbaserat arbetssätt

Vi använder oss av evidensbaserade metoder och verktyg samtidigt som vi är lyhörda för varje kunds enskilda behov för att på bästa sätt kartlägga och åstadkomma utveckling av hälsa och säkerhet i verksamheten. Våra uppdrag och utbildningar är opartiska och genomförs alltid utifrån en hög etisk standard. Vi är också involverade i både nationella och internationella forskningsprojekt inom flera områden.


Spetskompetens

Vårt team består av konsulter med erfarenhet och spetskompetens inom områden som beteendevetenskap, kognitionsvetenskap, arbets- och organisationspsykologi, informationsteknologi och systemteknik. Vår policy är att i mesta möjliga mån arbeta minst två konsulter tillsammans i varje uppdrag samt att där det är tillämpligt även genomföra en intern kvalitetsgranskning av slutprodukten.

Kundens specifika förutsättningar i fokus

Alla utmaningar har olika förutsättningar och inget uppdrag är det andra likt. Vi inleder alltid med att sätta oss in i varje kunds utmaningar och specifika behov för att sedan erbjuda den datainsamlingsmetod som är bäst lämpad och ger största möjliga nytta för uppdraget. Därefter följer analys och sammanställning av resultat och rekommendationer i det format kunden önskar.

För att säkerställa att du blir nöjd med det arbete vi utför, rekommenderar vi alltid ett uppstartsmöte och att större uppdrag inleds med en kartläggande behovsanalys. Vår erfarenhet är att när det ges möjlighet att lägga en bra grund för ett uppdrag genom att samla uppgifter kring alla förutsättningar och behov, kan en bättre och mer anpassad bedömning göras av vilka insatser som är lämpliga i just ert fall. 

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa just dig och din verksamhet med.

 

MTO > M + T + O 

Med ett systematiskt och proaktivt säkerhetsarbete skapar du bättre förutsättningar för en hållbar drift och utveckling i din verksamhet.
Det kan även handla om att genomföra en omorganisation eller att avveckla en verksamhet eller verksamhetsdel. 

Genom att utgå från ett helhetsperspektiv och samspelet mellan människa, teknik och organisation finns flera vinster att göra, exempelvis: 

  • Reducerar sannolikheten för att olyckor ska inträffa
  • Minskar konsekvenserna av de olyckor som ändå sker
  • En mer tillförlitlig produktion med färre avbrott
  • Optimerar arbetsuppgifter och arbetsmiljöarbetet
  • Minskar onödigt arbete och dyra utvecklingskostnader
  • Nöjda medarbetare