Utredningar inom kärnkraftsindustrin

image

Vid sidan av olycks- och haveriutredningar fyller också utredningar av incidenter och händelser en viktig funktion i säkerhetsarbetet. Det kan handla om händelser som skett men där inga allvarliga skador har uppkommit, varken på personal eller material. I många fall handlar det om ren tur att händelsen inte fick allvarliga konsekvenser, varför det finns goda skäl att närmare analysera vad som hänt och vilka orsaker som ligger bakom.

Vårt uppdrag

Vi har genomfört en lång rad oberoende händelseanalyser inom olika typer av verksamheter men vi har kanske framförallt jobbat med denna typ av uppdrag inom kärnkraftsindustrin. 

För vissa verksamheter finns myndighetskrav som föreskriver att händelseanalyser ska genomföras, men också för andra branscher finns goda skäl att lära för att förhindra att liknande händelser inte får allvarliga konsekvenser. 

Genomförande och resultat

Våra händelseanalyser följer i stora drag samma arbetssätt som vid olycksutredningar, men omfattningen görs ofta mer avgränsad.

Grunden för analysen utgörs av datainsamling genom bl.a. intervjuer och platsbesök samt en genomgång av internt styrande dokumentation såväl som externa krav och lagar. Vi kan också titta på andra typer av data som t.ex. genomförda riskanalyser, avvikelserapporteringsdata, arbetstidsscheman, loggböcker, tekniskdata osv.

Baserat på insamlad data gör vi händelse-, orsaks-, avvikelse och barriäranalys.

Vi sammanställer våra observationer och analys i rapportform där vi pekar på rekommendationer och åtgärder som bör vidtas för att förhindra att liknande händelser ska kunna ske igen. 


Är du i behov av liknande insatser? 

Kontakta mig

Lena Kecklund

Lena.Kecklund@mto.se

Andra kunder som vi hjälpt

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo