Stöd i utveckling av BioLaminas systematiska arbetsmiljöarbete

BioLamina är ett svenskt bioteknikföretag som betjänar kunder inom forskning, bioteknik och läkemedel globalt. BioLamina producerar och utvecklar premium lamininer, vilket är proteiner som till exempel används i stamcellsforskning och cellterapiutveckling.

Vårt uppdrag 

En god arbetsmiljö är en viktig komponent i att förebygga risker och olyckor på arbetsplatsen, såväl som för att se till att personalen trivs och mår bra. Mot bakgrund av detta fick vi i uppdrag att stötta BioLamina i att se över deras arbetsmiljöarbete, för att säkerställa att alla krav som ställs inom arbetsmiljöområdet uppfylls och att arbetsmiljön når upp till en önskvärd nivå.  

Genomförande och resultat 

Initialt genomfördes så kallade laginventeringar i lagbevakningsverktyget Notisum, tillsammans med representanter från berörda avdelningar på företaget. Detta är ett sätt att systematiskt identifiera och kartlägga vilka lagar, föreskrifter och andra tillämpliga regelverk ett företag omfattas av utifrån den verksamhet man bedriver. För varje lag och föreskrift som identifierats som tillämplig, gjordes sedan en kartläggning av vilka rutiner och arbetssätt som fanns på plats för att möta de krav som ställs. Vid behov upprättades handlingsplaner med åtgärder och rutiner för att ytterligare förbättra arbetet och säkerställa efterlevnad av alla krav.  

Resultatet av laginventeringarna användes sedan som underlag i det fortsatta arbetet, där MTO Säkerhet fortsatt stötta företaget att förbättra och effektivisera sitt systematiska arbetsmiljöarbete utifrån de handlingsplaner som upprättats. Bland annat har vi tagit fram ett förslag på justering av företagets delegeringsstruktur, hjälpt dem komma i gång med regelbundna skyddsronder samt förbättrat och systematiserat företagets rapportering och hantering av avvikelser.  


Är du i behov av liknande insatser? 

Kontakta mig

Lena Kecklund

Lena.Kecklund@mto.se

Andra kunder som vi hjälpt

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo